عادت های اتمی
عادت های اتمی

چرا من آدم موفقی هستم؟

امروز در جریان  عادت اشتباهی که چند بار تکرار شده بود و من دیگر توان خسارت هایی را که می‌زد نداشتم، به طرح جدیدی رسیدم.

ادامه مطلب »